Doprava zadarmo pri n├íkupe nad 39 ÔéČ

Legal information

Obchodn├ę podmienky

1. V┼íeobecn├ę ustanovenia

1.1. Obchodn├ę podmienky beautydepot.sk platia pre n├íkup v internetovom obchode www.beautydepot.sk. ├Ü─Źelom t├Żchto obchodn├Żch podmienok je vymedzi┼ą a upresni┼ą pr├íva a povinnosti pred├ívaj├║ceho (dod├ívate─ża) na jednej strane a kupuj├║ceho (z├íkazn├şka, spotrebite─ża) na strane druhej.

1.2. Pred├ívaj├║cim a prev├ídzkovate─żom internetov├ęho obchodu www.beautydepot.sk je Andrii Rostov ÔÇô GOUP, so s├şdlom Star├í Vajnorsk├í 15
Bratislava - mestsk├í ─Źas┼ą Vajnory 831 04 Slovensk├í republika, I─îO: 51 668 076, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Pre┼íov., oddiel: Po, vlo┼żka ─Ź.: 10775/P

1.3. V┼íetky zmluvn├ę vz┼ąahy medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim s├║ uzatvoren├ę v s├║lade s pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky. V pr├şpade, ak je zmluvnou stranou spotrebite─ż, riadia sa pr├ívne vz┼ąahy neupraven├ę obchodn├Żmi podmienkami www.beautydepot.sk z├íkonom ─Ź. 40/1964 Z. z. Ob─Źiansky z├íkonn├şk, v platnom znen├ş, z├íkonom ─Ź. 250/2007 Z. z. Z├íkon o ochrane spotrebite─ża, v platnom znen├ş a z├íkonom ─Ź. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri podomovom predaji a z├ísielkovom predaji v platnom znen├ş. V pr├şpade, ak je zmluvnou stranou podnikate─ż, riadia sa pr├ívne vz┼ąahy neupraven├ę obchodn├Żmi podmienkami www.beautydepot.sk z├íkonom ─Ź. 513/1991 Z. z. Obchodn├Ż z├íkonn├şk, v platnom znen├ş.

        

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebite─żsk├í k├║pna zmluva ÔÇô pre ├║─Źely n├íkupu v internetovom obchode  www.beautydepot.sk sa ┼łou rozumie k├║pna zmluva, ak s├║ zmluvn├Żmi stranami na jednej strane dod├ívate─ż a na druhej strane spotrebite─ż, ktor├Ż nemohol individu├ílne ovplyvni┼ą obsah dod├ívate─żom vopred pripraven├ęho n├ívrhu na uzatvorenie zmluvy (─Ćalej len ÔÇ×Spotrebite─żsk├í k├║pna zmluvaÔÇť);

2.2. Nespotrebite─żsk├í k├║pna zmluva ÔÇô pre ├║─Źely n├íkupu v internetovom obchode  www.beautydepot.sk sa ┼łou rozumie k├║pna zmluva uzatvoren├í pod─ża z├íkona ─Ź. 513/1991 Z. z. Obchodn├Ż z├íkonn├şk, ak s├║ zmluvn├Żmi stranami na jednej strane dod├ívate─ż a na druhej strane podnikate─ż, ktor├Ż pri uzatv├íran├ş a plnen├ş k├║pnej zmluvy kon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti (─Ćalej len ÔÇ×Nespotrebite─żsk├í k├║pna zmluvaÔÇť);

(Spotrebite─żsk├í k├║pna zmluva a Nespotrebite─żsk├í k├║pna zmluva─Ćalej spolu len ako ÔÇ×K├║pna zmluvaÔÇť).

2.2. Dod├ívate─ż ÔÇô osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy kon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti. Je to podnikate─ż, ktor├Ż spotrebite─żovi pon├║ka alebo pred├íva v├Żrobky alebo poskytuje slu┼żby a taktie┼ż podnikate─ż, ktor├Ż priamo alebo prostredn├şctvom in├Żch podnikate─żov dod├íva kupuj├║cemu v├Żrobok (─Ćalej len ÔÇ×Pred├ívaj├║ciÔÇť);

2.3. Spotrebite─ż (kupuj├║ci) ÔÇô fyzick├í osoba alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í nakupuje v├Żrobky alebo pou┼ż├şva slu┼żby pre osobn├║ potrebu alebo pre pr├şslu┼ín├şkov svojej dom├ícnosti a ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti

2.4. Kupuj├║ci, ktor├Ż nie je spotrebite─żom ÔÇô je osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş K├║pnej zmluvy kon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti (─Ćalej len ÔÇ×Kupuj├║ci ÔÇô nespotrebite─żÔÇť);

2.5. Uzatvorenie K├║pnej zmluvy ÔÇô objedn├ívka Kupuj├║ceho predstavuje n├ívrh na uzatvorenie K├║pnej zmluvy. Samotn├í K├║pna zmluva je uzatvoren├í momentom doru─Źenia z├ív├Ązn├ęho s├║hlasu Pred├ívaj├║ceho s n├ívrhom K├║pnej zmluvy Kupuj├║cemu t.j. z├ív├Ązn├Żm potvrden├şm objedn├ívky zo strany Pred├ívaj├║ceho. Od tohto momentu medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim vznikaj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti, ktor├ę s├║ vymedzen├ę K├║pnou zmluvou a t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami, ktor├ę s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou K├║pnej zmluvy.

2.6. Obchodn├ę podmienky ÔÇô zmluvn├ę ustanovenia dohodnut├ę medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim v tomto dokumente. Kupuj├║ci v momente odoslania svojej objedn├ívky potvrdzuje, ┼że s├║hlas├ş s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami platn├Żmi v ─Źase odoslania svojej objedn├ívky a je nimi viazan├Ż od momentu uzatvorenia K├║pnej zmluvy. Kupuj├║ci odoslan├şm svojej objedn├ívky potvrdzuje, ┼że pred uskuto─Źnen├şm svojej objedn├ívky sa s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami obozn├ímil a s obchodn├Żmi podmienkami bez v├Żhrad s├║hlas├ş.

 

3. Odst├║penie od zmluvy

3.1. V s├║lade s ustanoven├şm ┬ž 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho, m├í spotrebite─ż pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy do 14 dn├ş od prevzatia tovaru.

3.2. Spotrebite─ż je povinn├Ż najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od zmluvy zasla┼ą tovar sp├Ą┼ą alebo ho odovzda┼ą pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. To neplat├ş, ak pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby. Lehota pod─ża prvej vety sa pova┼żuje za zachovan├║, ak bol tovar odovzdan├Ż na prepravu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty.

3.3. Odst├║pi┼ą od zmluvy nie je mo┼żn├ę u tovaru uzavret├ęho v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż.

3.4. V pr├şpade, ak spotrebite─ż u┼ż prevzal objednan├Ż tovar, je povinn├Ż ho vr├íti┼ą v origin├ílnom nepo┼íkodenom balen├ş. V pr├şpade, ak spotrebite─ż vr├íti objednan├Ż tovar po┼íkoden├Ż, ─Źiasto─Źne spotrebovan├Ż resp. v stave, ktor├Ż neodpoved├í stavu, v ktorom bol pred├ívaj├║cim odoslan├Ż, berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż si takto vzniknut├║ ┼íkodu, ktor├║ je pred├ívaj├║ci povinn├Ż preuk├íza┼ą, uhradi┼ą zo sumy, ktor├í bola uhraden├í spotrebite─żom za objednan├Ż tovar.

3.5. Spotrebite─ż je z├írove┼ł povinn├Ż v odst├║pen├ş od zmluvy uvies┼ą kontaktn├ę ├║daje a ─Ź├şslo ├║─Źtu, na ktor├Ż m├í by┼ą uhraden├í suma za objednan├Ż tovar pouk├ízan├í zo strany pred├ívaj├║ceho. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy vr├íti┼ą spotrebite─żovi v┼íetky platby, ktor├ę od neho prijal na z├íklade zmluvy alebo v s├║vislosti s ┼łou. Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą spotrebite─żovi platby pod─ża odseku 1 pred t├Żm, ako mu je tovar doru─Źen├Ż alebo k├Żm spotrebite─ż nepreuk├í┼że zaslanie tovaru sp├Ą┼ą pred├ívaj├║cemu, iba┼że pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby. 

 

4. Zodpovednos┼ą za chyby, z├íruka, reklam├ícia

4.1. Pred├ívaj├║ci poskytuje z├íruku na tovar v d─║┼żke 6 mesiacov. Z├íruka za─Ź├şna plyn├║┼ą od prevzatia veci kupuj├║cim. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że je povinn├Ż prezrie┼ą si tovar bezprostredne pri jeho prevzat├ş. V pr├şpade, ┼że tovar pri prevzat├ş kupuj├║cim neodpoved├í k├║pnej zmluve, je kupuj├║ci povinn├Ż bezodkladne o tom upovedomi┼ą pred├ívaj├║ceho. V pr├şpade ak:

┬ž     sa jedn├í o chybu odstr├ínite─żn├║, m├í kupuj├║ci pr├ívo aby bola bezplatne, v─Źas a riadne odstr├ínen├í bez zbyto─Źn├ęho odkladu resp. pr├ívo na v├Żmenu veci. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż namiesto odstr├ínenia chyby vymeni┼ą v┼żdy chybn├Ż tovar za bezchybn├Ż, pokia─ż to kupuj├║cemu nesp├┤sob├ş z├íva┼żn├ę ┼ąa┼żkosti

┬ž     sa jedn├í o chybu neodstr├ínite─żn├║, ktor├í br├íni tomu, aby mohol by┼ą tovar riadne u┼ż├şvan├Ż, m├í kupuj├║ci pr├ívo na v├Żmenu veci alebo pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą

┬ž     sa jedn├í o chybu neodstr├ínite─żn├║, ktor├í ale nebr├íni tomu, aby mohol by┼ą tovar riadne u┼ż├şvan├Ż, m├í kupuj├║ci pr├ívo na primeran├║ z─żavu z ceny

┬ž     sa jedn├í o chybu odstr├ínite─żn├║, ale kupuj├║ci nem├┤┼że pre op├Ątovne sa vyskytnut├║ chybu po oprave alebo pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet ch├Żb vec riadne u┼ż├şva┼ą, m├í kupuj├║ci pr├ívo na v├Żmenu tovaru alebo pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą

4.2. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci neodpoved├í za chyby tovaru, ktor├ę boli sp├┤soben├ę v pr├ş─Źinnej s├║vislosti s jednan├şm alebo opomenut├şm kupuj├║ceho.

4.3. Na ┼żiados┼ą kupuj├║ceho je pred├ívaj├║ci povinn├Ż poskytn├║┼ą z├íruku p├şsomnou formou tzn. vydan├şm z├íru─Źn├ęho listu. Pokia─ż pred├ívaj├║ci poskytne na tovar dlh┼íiu ne┼ż z├íkonn├║ z├íruku, jej podmienky a rozsah ur─Ź├ş v z├íru─Źnom liste. Z├íru─Źn├Ż list mus├ş obsahova┼ą meno a priezvisko pred├ívaj├║ceho resp. obchodn├ę meno pred├ívaj├║ceho, I─îO, s├şdlo pred├ívaj├║ceho, ak sa jedn├í o pr├ívnick├║ osobu resp. bydlisko, ak sa jedn├í o fyzick├║ osobu. Ak to povaha veci umo┼ż┼łuje, posta─Ź├ş namiesto z├íru─Źn├ęho listu vyda┼ą doklad o k├║pe.

4.4. Kupuj├║ci je povinn├Ż pri uplatnen├ş reklam├ície v r├ímci z├íkonnej z├íruky, preuk├íza┼ą uzatvorenie k├║pnej zmluvy s pred├ívaj├║cim dokladom o k├║pe a pr├şpadne vydan├Żm z├íru─Źn├Żm listom. Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje opr├ívnen├║ a pod─ża t├Żchto obchodn├Żch podmienok uplatnen├║ reklam├íciu vybavi┼ą bezodkladne, najnesk├┤r do 30 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície, pokia─ż sa pred├ívaj├║ci s kupuj├║cim nedohodn├║ inak.


Adresa skladu, resp. adresa na zasielanie reklam├íci├ş:

Andrii Rostov ÔÇô GOUP

Stará Vajnorská 15

Bratislava - mestsk├í ─Źas┼ą Vajnory 831 04

ALEBO

Predajn├ę a dodacie miesto - Tri ve┼że (ul. Bajkalska 9), Bratislava (Slovensko)

 

5. Ceny

5.1. V┼íetky ceny uveden├ę na str├ínkach s├║ kone─Źn├ę, bez DPH a bez ─Ćal┼íieho nav├Ż┼íenia. Prev├ídzkovate─ż str├ínky si vyhradzuje pr├ívo na zmenu cien v pr├şpade neopr├ívnen├ęho z├ísahu do obsahu. Kone─Źn├í cena pre kupuj├║ceho je uveden├í v potvrden├ş objedn├ívky.

5.2. Dod├ívate─ż si vyhradzuje pr├ívo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslan├şm, ak sa zist├ş, ┼że cena pon├║kan├ęho tovaru nebola uveden├í spr├ívne. V tomto pr├şpade mus├ş z├íkazn├şka o spr├ívnej cene informova┼ą a ten mus├ş s ├║pravou ceny s├║hlasi┼ą. V opa─Źnom pr├şpade nebude k├║pna zmluva uzatvoren├í a objedn├ívka bude dod├ívate─żom stornovan├í.

 

6. Doprava

6.1. Objedn├ívky vybavujeme a odosielame ka┼żd├Ż pracovn├Ż de┼ł. Objednan├Ż tovar bude pripraven├Ż do 24 hod├şn od potvrdenia objedn├ívky.

Pri objedn├ívke nad 39ÔéČ je doprava zdarma pre ak├Żko─żvek sp├┤sob dopravy.

Doru─Źenie tovaru po spracovan├ş objedn├ívky trv├í 1 a┼ż 3 pracovn├Żch dn├ş v z├ívislosti od sp├│sobu dopravy.

N├íklady na balenie tovaru je zahrnut├ę v cene dopravy.

 

6.2. Sp├┤soby dopravy:  

6.2.1. Kuri├ęr

Slovensko - 3,90ÔéČ

─îesko - 4,90ÔéČ

Naj─Źastej┼í├ş a najmodernej┼í├ş sp├┤sob dopravy, kedy v de┼ł exped├ície z├íkazn├şk dostane SMS od kuri├ęrskej spolo─Źnosti a n├ísledne v dan├Ż de┼ł V├ím kuri├ęr doru─Ź├ş tovar na adresu, v ─Źase uvedenom v SMS, alebo prostredn├şctvom telefon├ítu. 


7. Sp├┤soby platby

7.1. V internetovom obchode www.beautydepot.sk m├┤┼żete uhradi┼ą k├║pnu cenu t├Żmyto sp├┤sobom:

 

7.1.1. Online platba GoPay

Platobn├í br├ína GoPay pon├║ka na┼í├şm z├íkazn├şkom bezpe─Źn├║ vo─żbu pri platbe online. Prij├şmame platby v EUR. M├┤┼żete si vybra┼ą sp├┤sob "Platobn├í karta", kde sta─Ź├ş vyp├şsa┼ą ├║daje z karty, alebo "Bankov├Ż prevod", ktor├Ż V├ís presmeruje na online banking Vami zvolenej banky. Ak u┼ż m├íte ├║─Źet GoPay, alebo chcete plati┼ą pomocou Bitcoin, rozkliknite "─Äal┼íie platobn├ę met├│dy" a vyberte si svoju ob─ż├║ben├║ met├│du. Pri platen├ş si m├┤┼żete zmeni┼ą jazyk, aby ste sa c├ştili ─Źo mo┼żno najkomfortnej┼íie.

 

8. Z─żavy a z─żavov├ę kup├│ny

8.1. V pr├şpade, ┼że z─żava alebo z─żavov├Ż kup├│n bude uplatnen├Ż v rozpore s pravidlami danej z─żavy ─Źi z─żavov├ęho kup├│nu m├í pred├ívaj├║ci pr├ívo tak├ę uplatnenie z─żavy alebo z─żavov├ęho kup├│nu odmietnu┼ą.

8.2. V takom pr├şpade je klient informovan├Ż a bude mu pon├║knut├í mo┼żnos┼ą vybavi┼ą objedn├ívku bez tejto z─żavy, ─Źi uplatnen├ęho kup├│nu.

8.3. Pravidl├í a podmienky pre uplatnenie konkr├ętnej z─żavy s├║ prilo┼żen├ę bu─Ć priamo k z─żave (formou p├şsanej inform├ície) alebo je u z─żavy uveden├Ż odkaz na webov├Żch str├ínkach, kde s├║ pravidl├í z─żavy podrobne op├şsan├ę.

8.4. Ka┼żd├║ z─żavu, alebo kup├│n je mo┼żn├ę uplatni┼ą iba raz, ak nie je v├Żslovne uveden├ę inak. V pr├şpade viacn├ísobn├ęho pou┼żitia m├í predajca pr├ívo neuzna┼ą duplicitn├║ z─żavu.

V pr├şpade, ┼że je hodnota dar─Źekovej pouk├í┼żky ─Źi z─żavov├ęho kup├│nu vy┼í┼íia, ne┼ż hodnota n├íkupu, rozdiel sa neprev├ídza na nov├Ż kup├│n a nevy─Źerpan├í suma sa sp├Ątne neprepl├íca.

 

9. Elektronická faktúra

9.1. Doklad o zaplaten├ş objedn├ívky je pre z├íkazn├şka vystaven├Ż formou elektronickej fakt├║ry. T├║to si m├┤┼że kedyko─żvek stiahnu┼ą v e-mailovom potvrden├ş o exped├şcii bal├şka. Elektronick├║ fakt├║ru je mo┼żn├ę si vy┼żiada┼ą prostredn├şctvom e-mailovej adresy obchod@beautydepot.sk